Przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni ul. Korzenna 15


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Koszenie terenów zielonych na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni w 2021 roku wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy poza teren Zleceniodawcy na przeznaczone zgodnie ze stosownymi przepisami do tego celu wysypisko z uwzględnieniem kosztów wywozu i utylizacji, o łącznej powierzchni do 227 671 m2.

  


 1. Zakres przetargu obejmuje w szczególności:
  • koszenie trawników na działkach z budynkami mieszkalnymi z wyłączeniem ogródków przybudynkowych o powierzchni do 63 967 m2,
  • koszenie trawników na ogródkach przybudynkowych na działkach z budynkami mieszkalnymi o powierzchni do 56 468 m2,
  • koszenie trawników na działkach mienia wspólnego z wyłączeniem działek ze skarpami, z placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi o powierzchni do 73 282 m2,
  • koszenie trawników na parkingach (4 szt.) o powierzchni do 2 504 m2,
  • koszenie trawników na działkach mienia ze skarpami o powierzchni do 23 898 m2,
  • koszenie trawników na działkach z budynkami użytkowymi o powierzchni do 3 093 m2,
  • koszenie trawników na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych o powierzchni do 4 459 m2
 2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, w Kancelarii (pokój 42) do dnia 05.03.2021 roku do godz. 1000.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 2021 rok.
 4. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tj.: ul. Korzenna 15 81-587 Gdynia w pokoju 31 lub 32 po uprzednim uiszczeniu opłaty 50,00 zł za komplet dokumentacji SIWZ.
 6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.
 7. Informacji ogólnych dotyczących przetargu udziela się pod poniższymi nr. telefonów:
 • (58) 781 03 75 wew. 14;
 • +48 728 450 906;
 • +48 728 450 902 w godzinach pracy Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapraszamy do udziału w przetargu.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzennej 15, nr tel. 58 781 03 74/75, adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz archiwizowania danych przez administratora.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny (np. sądy, Policja) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania informatycznego obsługujący Spółdzielnię). Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia postępowania przetargowego.
 5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniosek o usunięcie danych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w przetargu.
Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.