Ogłoszenia o pracę

Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 
w Gdyni, ul. Korzenna 15

Ogłoszenie z dnia 01-09-2021 r.

zatrudni na stanowisku:               

Pracownik ds. księgowych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office oraz sprzętu biurowego,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku i znajomość przepisów księgowych i podatkowych,
 • Mile widziana znajomość systemu Dom 5 firmy SACER.

 

Obowiązki:

 • Sporządzanie i księgowanie dokumentów w rejestrze Memoriałów,
 • Przeglądanie, uzgadnianie i kontrolowanie prawidłowości zapisów na kontach księgowych, a w szczególności kont wynikowych,
 • Prowadzenie rejestru rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • Ewidencjonowanie faktur dotyczących usług eksploatacyjnych, wydatków funduszu remontowego, zaliczek, zakupów pozostałych,
 • Odpowiednie przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,
 • Wykonywanie innych poleceń związanych z charakterem wykonywanej pracy.

 Oferujemy:

 • stabilną pracę
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat

Oferty CV wraz z listem motywacyjnym z określeniem stanowiska, należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres Spółdzielni lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych  oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Korzennej 15, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni przez okres najbliższych 6 m-cy.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Pracownik w Dziale Remontów i Inwestycji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

 Pracownik

w Dziale Remontów i Inwestycji

Wymagania:

 1. Doświadczenie w zakresie eksploatacji budynków i związanych z nimi urządzeniami.
 2. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 3. Mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
 5. Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca).
 6. Mile widziana znajomość modułu Obsługi Technicznej Nieruchomości programu DOM5.
 7. Obsługa Microsoft Office.

Podstawowy zakres podstawowych obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności technicznej budynków i obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wymaganej przepisami polskiego prawa i wewnętrznymi zaleceniami.
 3. Obsługa użytkowników lokali wraz z prowadzeniem korespondencji w sprawach dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
 4. Opracowywanie harmonogramów robót. Przygotowywanie zleceń i bieżąca kontrola ich realizacji oraz rozliczanie prac zlecanych podmiotom zewnętrznym i Zespołowi Konserwacyjno-Remontowemu.
 5. Planowanie potrzeb remontowych.
 6. Bieżąca kontrola kosztów remontów i inwestycji oraz realizacji budżetu wraz z analizą i umotywowanymi wnioskami.

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełen etat.

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres korespondencyjny Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Inspektor nadzoru budowlanego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
w Gdyni, ul. Korzenna 15

zatrudni na stanowisku:

 Inspektora nadzoru budowlanego

w Dziale Remontów i Inwestycji

Wymagania:

 1. Doświadczenie w zakresie eksploatacji budynków i związanych z nimi urządzeniami.
 2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych.
 3. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 4. Mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 5. Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (kierunek budownictwo).
 6. Mile widziane posiadanie aktualnych uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 7. Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca).
 8. Mile widziana znajomość modułu Obsługi Technicznej Nieruchomości programu DOM5 oraz programu AutoCad w zakresie podstawowym.
 9. Obsługa Microsoft Office.

Podstawowy zakres podstawowych obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności technicznej budynków i obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wymaganej przepisami polskiego prawa i wewnętrznymi zaleceniami.
 3. Obsługa użytkowników lokali wraz z prowadzeniem korespondencji w sprawach dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
 4. Opracowywanie harmonogramów robót. Przygotowywanie zleceń i bieżąca kontrola ich realizacji oraz rozliczanie prac zlecanych podmiotom zewnętrznym i Zespołowi Konserwacyjno-Remontowemu.
 5. Planowanie potrzeb remontowo – inwestycyjnych oraz opracowywanie budżetu rocznego i wieloletniego.
 6. Bieżąca kontrola kosztów remontów i inwestycji oraz realizacji budżetu wraz z analizą i umotywowanymi wnioskami.

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełen etat.

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą na adres korespondencyjny Spółdzielni lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzennej 15, nr tel. 58 781 03 74/75, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Państwa dane osobowe, w tym dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy, a także udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).
 3. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w kolejnych naborach na pracowników Spółdzielni, dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  art.  221 Kodeksu Pracy jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Kandydat przesyłający swoje zgłoszenie potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie www.smkarwiny.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracę”.