Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Korzennej 15, nr tel.: 58 781 03 74/75, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w określonych celach zgodnie z:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych osobowych zwykłych udostępnionych na podstawie dobrowolnej zgody (np. w celach kontaktowych, tj. nr telefonu czy adres e-mail lub w celu utworzenia indywidualnego konta w systemie IOK);

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - przetwarzanie przekazanych przez Państwo dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody;

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - podjęcie czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed i w celu zawarcia umowy z Administratorem, a następnie w związku z realizacją postanowień zawartej umowy (np. zawarcie umowy najmu pomieszczenia piwnicznego);

Art. 6 ust. 1 lit. c) i RODO:

 1. prowadzenie przez Administratora działalności statutowej, ustawowej i gospodarczej;
 2. ustalenie i dochodzenie własnych roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami (np. procesy windykacji, egzekucji wierzytelności);
 3. w celach archiwalnych, w tym dowodowych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 4. spełnienie spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, tj. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - ochrona Państwa żywotnych interesów, (np. w sytuacjach losowych związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku).

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • Statutu Spółdzielni.
 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny (np. sądy, Policja) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania informatycznego obsługujący Spółdzielnię). Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Podanie danych osobowych:
  • jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem;
  • w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.