Historia - Historia - ZADŁUŻENIA I WINDYKACJA

ZADŁUŻENIA i WINDYKACJA
Członkowie i użytkownicy lokali zalegający z opłatami wzywani są do uregulowania należności. Członkom szukającym pilnie wyjścia ze swojej trudnej sytuacji materialnej Spółdzielnia udziela pomocy w uzyskaniu dofinansowania socjalnego z Urzędu Miasta.
Możliwe jest zawarcie umowy na ratalną spłatę zadłużenia. W wypadku przekroczenia określonej w regulaminie wielkości zadłużenia, Spółdzielnia podaje informację o dłużniku do Banku Informacji Gospodarczej oraz podejmowane są czynności windykacyjne w postępowaniu sądowym. Następnie Zarząd występuje do RN z wnioskiem o wykluczenie dłużnika ze Spółdzielni. Dokładnych informacji udziela Dział Członkowski.

ADMINISTRACJA i WYKONAWSTWO
Do prowadzenia bieżącej działalności - utrzymania zasobów i obsługi Członków - Spółdzielnia zatrudnia 43 osoby, w tym 10 osób na stanowiskach konserwatorów.
Spółdzielnia angażuje dodatkowych wykonawców do realizacji prac masowych, jak np sprzątania, oraz do realizacji inwestycji i remontów.

STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE
Ustanowienie odrębnej własności lokalu polega na przeniesieniu prawa własności lokalu wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony oraz udziałem w prawie własności działki gruntu.
Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności mogą pozostać członkami Spółdzielni.
Procedury przekształceń własnościowych regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j - Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).
Spółdzielnia jest w trakcie realizowania wniosków o przeniesienie własności lokali.

INFORMACJA W SPÓŁDZIELNI
Bieżąca informacja o zebraniach Rady Nadzorczej oraz ogłoszenia Zarządu (w tym o przetargach) podawane są na tablicy w siedzibie Spółdzielni.
Członkowie Spółdzielni mają prawo uczestniczyć (jako obserwatorzy) w posiedzeniach RN oraz mają prawo wglądu do szeregu dokumentów Spółdzielni, co podaje Statut i przepisy ogólne. Począwszy od 2006 r. SM "Karwiny" przekazuje informacje Członkom oraz osobom zainteresowanym na witrynie internetowej.