Historia

 GENEZA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" powstała w wyniku podziału Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni z inicjatywy mieszkańców nowych osiedli wybudowanych na terenie ówczesnej dzielnicy Wielki Kack, a obecnie - dzielnicy Karwiny. Proces podziałowy rozpoczęto w 1990 r.
Nazwę Spółdzielni przyjęto na pierwszym Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 30.10.1990r. Uchwalono wtedy Statut oraz wybrano Radę Nadzorczą pierwszej kadencji. Bezpośrednio potem wybrano Zarząd. Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego w 1991r.

ZASOBY MIESZKANIOWE i USŁUGOWE
Zasoby mieszkaniowe SM "Karwiny" zgrupowano początkowo na trzech osiedlach wyznaczonych głównymi ulicami dojazdowymi: ul. Korzenną i Buraczaną, ul. Nałkowskiej i Brzechwy.
Każde z osiedli wyposażono w duży pawilon handlowy dla zaopatrywania mieszkańców w produkty pierwszej potrzeby. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano dodatkowe obiekty usługowo - handlowe na granicy Karwin III i Karwin II, przy ul. Brzechwy. Karwiny I dysponują przy ul. Korzennej obiektami usługowo - handlowymi, wybudowanymi w ramach inwestycji spółdzielni oraz później przez inwestorów prywatnych, w tym przez członków.
Po zakończeniu inwestycji "Na Wzgórzu", po stronie Wielkiego Kacka powstało nowe osiedle Karwiny IV. W 2005r. na tym terenie, w wyniku umowy z firmą deweloperską, wybudowano jeszcze dwa domy mieszkalne.

DROGI i KOMUNIKACJA

Układ drogowy na terenie trzech osiedli SM "Karwiny" tworzą przekazane Miastu ulice: Korzenna, Nałkowskiej, częściowo Staffa, Brzechwy i Makuszyńskiego; oraz ulice wewnętrzne: Buraczana, Tatarczana, Konopnickiej, Gojawiczyńskiej, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, częściowo Staffa oraz Porazińskiej i Tuwima.
Na osiedlu Karwiny do Miasta należą częściowo ulice: Gryfa Pomorskiego, Myśliwska i Lipowa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Spółdzielnia realizuje przede wszystkim potrzeby mieszkaniowe swoich Członków oraz może realizować dodatkowe potrzeby określone w Statucie.


ZADŁUŻENIA i WINDYKACJA
Członkowie i użytkownicy lokali zalegający z opłatami wzywani są do uregulowania należności. Członkom szukającym pilnie wyjścia ze swojej trudnej sytuacji materialnej Spółdzielnia udziela pomocy w uzyskaniu dofinansowania socjalnego z Urzędu Miasta.
Możliwe jest zawarcie umowy na ratalną spłatę zadłużenia. W wypadku przekroczenia określonej w regulaminie wielkości zadłużenia, Spółdzielnia podaje informację o dłużniku do Banku Informacji Gospodarczej oraz podejmowane są czynności windykacyjne w postępowaniu sądowym. Następnie Zarząd występuje do RN z wnioskiem o wykluczenie dłużnika ze Spółdzielni. Dokładnych informacji udziela Dział Członkowski.

ADMINISTRACJA i WYKONAWSTWO
Do prowadzenia bieżącej działalności - utrzymania zasobów i obsługi Członków - Spółdzielnia zatrudnia 43 osoby, w tym 10 osób na stanowiskach konserwatorów.
Spółdzielnia angażuje dodatkowych wykonawców do realizacji prac masowych, jak np sprzątania, oraz do realizacji inwestycji i remontów.

STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE
Ustanowienie odrębnej własności lokalu polega na przeniesieniu prawa własności lokalu wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony oraz udziałem w prawie własności działki gruntu.
Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności mogą pozostać członkami Spółdzielni.
Procedury przekształceń własnościowych regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j - Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).
Spółdzielnia jest w trakcie realizowania wniosków o przeniesienie własności lokali.

INFORMACJA W SPÓŁDZIELNI
Bieżąca informacja o zebraniach Rady Nadzorczej oraz ogłoszenia Zarządu (w tym o przetargach) podawane są na tablicy w siedzibie Spółdzielni.
Członkowie Spółdzielni mają prawo uczestniczyć (jako obserwatorzy) w posiedzeniach RN oraz mają prawo wglądu do szeregu dokumentów Spółdzielni, co podaje Statut i przepisy ogólne. Począwszy od 2006 r. SM "Karwiny" przekazuje informacje Członkom oraz osobom zainteresowanym na witrynie internetowej.