Informacja Rady Nadzorczej

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI

 

Szanowni Państwo - Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny”.

W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszego osiedla oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” chcielibyśmy odnieść się do zaistniałej sytuacji:

Demontaż zadaszenia pomiędzy pawilonami handlowymi przy ul. Korzennej, które stanowiło zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia z uwagi na skorodowaną konstrukcję nośną oraz „luźne” szyby - wzbudził oburzenie. To zadaszenie groziło zdrowiu i życiu osobom przechodzącym pod nim, jak i ludziom odśnieżającym dach, było w złym stanie technicznym i estetycznym. Sprawa zadaszenia nad chodnikiem została nagłośniona w mediach. Proszę mieć na uwadze, że media zazwyczaj poszukują sensacji. Jednak zachowajmy rozsądek, spójrzmy, kto zabierał głos w mediach w sprawie nas Spółdzielców - lokalni politycy, którzy zabierają głos w wielu sprawach, tylko po co? Może, by zbić polityczny kapitał? Przecież niedługo zbliżają się wybory samorządowe - warto zaistnieć, pokazać się, zabłysnąć... Czy ktoś nie czyni tego kosztem mieszkańców Karwin? Wśród osób handlujących w pawilonach przy ul. Korzennej oraz wśród mieszkańców naszego osiedla została rozsiana plotka o mającej nastąpić - dążeniem Spółdzielni, likwidacji ich lokali. Oświadczamy, jako Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”, że temat rozbiórki pawilonów handlowych przy ul. Korzennej nie był poruszany przez Zarząd Spółdzielni na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz, że Rada Nadzorcza sama tego tematu również nie poruszała. Jednak niestety, Walne Zgromadzenie dwukrotnie zostało zdominowane przez osoby, które są zmanipulowane, nie rozumieją sprawy lub kierują się swoim bezpośrednim interesem. Zmiany w ustawie wprowadziły instytucję pełnomocnictwa. Tym samym, pełnomocnikami, my Członkowie uczyniliśmy w dużej mierze osoby postronne, często mieszkające poza Karwinami, a nawet poza Gdynią, które chcą pozyskiwać korzyści finansowe dla siebie, chcą zaistnieć, chcą załatwić prywatne porachunki. Jest to bardzo ważna nauka dla nas - Członków.

Odwołanie Prezesa Zarządu na Walnym Zgromadzeniu to konsekwencja działania lobby na rzecz handlowców przy pominięciu interesu Członków naszej Spółdzielni Mieszkaniowej jako całości naszego wspólnego dobra, a to właśnie winno przyświecać nam, Członkom Spółdzielni. Sprawa uporządkowania własności lokali w pawilonach handlowych przy ul. Korzennej, która została podjęta po 27 latach, zdołała zdominować pozostałe czynności dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz czerwcowe/sierpniowe Walne Zgromadzenie. Przecież ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza nie pozwoliłyby na to, by interes Członków Spółdzielni Mieszkaniowej został zaniedbany. Próby rozmów i mediacji nie powiodły się z braku woli osób użytkujących pawilony. Mieli oni prawo odwołania się do sądu, co też uczynili. Obecnie sąd jedynie zabezpieczył interes wnoszących sprawę, jednakże ona sama się jeszcze nie odbyła i brak jej rozstrzygnięcia. Każdy wyrok zostanie przez organa Spółdzielni Mieszkaniowej uszanowany i respektowany. Jednakże, prosimy, aby pamiętać, że w interesie wszystkich członków Spółdzielni jest utrzymanie własności terenu, na którym stoją obiekty handlowe i stworzenie godnych warunków handlu, które przyczynią się do zwiększenia bezpośrednich realnych zysków, z których korzyści czerpać będą wszyscy Członkowie Spółdzielni. Grupa pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu odwołała jednego z trzech członków Zarządu. W czyim interesie? Z jakim planem na przyszłość? Z jaką korzyścią dla nas - Członków Spółdzielni Mieszkaniowej? Niektórzy śmieją się, gdy jest mowa, iż Zarząd Spółdzielni ma misję, a Spółdzielnię przyrównuje się do dużego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Ale tak jest Szanowni Państwo. Spółdzielnia to nie tylko budynek i Panie w okienku, to ogromna działalność składająca się z wielu aspektów, które tylko w sposób właściwe poukładany przyniosą realną korzyść dla nas – mieszkańców Karwin. Bez określonej misji, bez określonego planu nie będzie zysków, zabezpieczonych funduszy i środków pieniężnych. Proszę wierzyć, że żaden odpowiedzialny Członek Spółdzielni nie chce, by nasz wspólny majątek pozostał bez odpowiedniego nadzoru, tylko dlatego, że niekiedy Prezes Zarządu  jest „niewygodny”, gdyż ma na uwadze interesy całej Spółdzielni i jej Członków, a nie tylko jej ułamkowej części. Muszą Państwo wiedzieć, że członkowie Rady Nadzorczej przy dokonywaniu wyboru Prezesa Zarządu brali pod uwagę kompetencje, doświadczenie, dokonane działania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, ponoszone przez Spółdzielnię ewentualne koszty oraz plany na przyszłość dotyczące naszej Spółdzielni. Apelujemy do wszystkich rozsądnych, uczciwych, często zdezorientowanych Członków Spółdzielni, którym jej dobro leży na sercu – nie dajcie się zwieść demagogom oraz osobom, które wyżej cenią swój partykularny interes, aniżeli interes i dobro nasze - Członków Spółdzielni.

Bezpośrednio po posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11.06.2018 r. (w dniu następującym po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu) odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej, na którym jednogłośnie ustalono i przyjęto porządek obrad Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 18.06.2018 r. Porządek obrad Rady Nadzorczej został upubliczniony dla Członków Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejszym punktem porządku obrad ww. Rady Nadzorczej był punkt 7 o następującym brzmieniu: „Wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu (Prezesa) lub wybór Członka Zarządu (Prezesa)”. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecny był Radca Prawny, którego obowiązkiem było reagować w sytuacji, gdyby obowiązujące przepisy prawne były w jakiejkolwiek kwestii naruszone. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem – obowiązkiem Rady Nadzorczej była konieczność podjęcia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia działania zmierzającego do uzupełnienia składu Zarządu poprzez:

W pierwszej kolejności – wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia (do 2 miesięcy) funkcji Członka Zarządu. W przypadku dokonania takiego wyboru Rada Nadzorcza w ciągu 2 miesięcy powinna dokonać wyboru Prezesa Zarządu – „na stałe”. Ale tak się nie stało, gdyż jedyny członek Rady Nadzorczej, który zgodził się kandydować nie został wybrany.

W sytuacji, która zaistniała, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do wyboru Prezesa Zarządu – zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej: „spośród nieograniczonej liczby kandydatów”. Zgłoszony został tylko jeden kandydat - był nim Pan Zbigniew Szymański, którego kandydatura została przegłosowana. Dodać należy, że ww. kandydatura została pisemnie poparta przez ponad 300 Członków Spółdzielni, tj. ponad 3 razy więcej, aniżeli głosowało za jego odwołaniem na Walnym Zgromadzeniu, a sam kandydat, nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej pisemnie wyraził zgodę na kandydowanie.

Czy Rada Nadzorcza powinna rozpisać konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu? – NIE, gdyż nie ma takiego wymogu prawnego, a obowiązujący w przeszłości Spółdzielni Regulamin konkursowy został w 2012 r. uchylony przez ówczesną Radę Nadzorczą.

Czy Rada Nadzorcza mogła podjąć decyzję w sprawie wyboru Prezesa w późniejszym terminie? – NIE, gdyż Zarząd nie mógł - bez uszczerbku dla normalnego funkcjonowania Spółdzielni trwać nadal w „okrojonym” składzie ze znacznie ograniczonymi kompetencjami (w tym do podejmowania uchwał, np. o zwołaniu kontynuacji Walnego Zgromadzenia), a ponadto Rada Nadzorcza realizowała, bo taki jest jej obowiązek, przyjęty porządek obrad.

Czy Rada Nadzorcza miała prawo brać pod uwagę kandydaturę na Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szymańskiego? – TAK, jak najbardziej mogła, gdyż żadne przepisy nie ograniczają możliwości kandydowania osobom, które w przeszłości nie otrzymały absolutorium, bądź były odwołane z funkcji Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.

Reasumując kwestię ostatnich wydarzeń z których jedną z najistotniejszych było najpierw odwołanie Prezesa Zarządu przez Walne Zgromadzenie, a następnie powołanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni Prezesa Zarządu – informujemy, że Rada Nadzorcza nie popełniła żadnego zaniechania obowiązujących przepisów oraz działała zgodnie z prawem, własnymi przekonaniami i najważniejsze – DLA DOBRA CZŁONKÓW NASZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”

Gdynia, dnia 24-09-2018