Miejsce dobre do życia

Rozmowa ze Zbigniewem Szymańskim, prezesem Zarządu Spółdzielni „Karwiny”

Jakie wyzwania stoją dziś przed Spółdzielnią Mieszkaniową "Karwiny"?

Karwiny są nowoczesne i mają otwartych na nowości mieszkańców. Jako prezes spółdzielni od 2008 r. z pełną odpowiedzialnością i nieukrywaną satysfakcją pracuję na ich rzecz. Staramy się sprostać ich potrzebom, aby ta część Gdyni nie kojarzyła się z tak zwaną „sypialnią”, lecz była dzielnicą z charakterem. Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko zarządca nieruchomości - jednym z najważniejszych statutowych zadań spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Uruchomienie Narodowego Programu Mieszkaniowego otworzyło możliwości budowy przez Spółdzielnię mieszkań lokatorskich. Obecnie analizujemy możliwości przystąpienia do tego programu, pełne zaangażowanie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Jednym z naszych priorytetów jest obniżenie zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni. W okresie od 2011 – 2017 wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych zmalał o prawie połowę - z 10,59% do 5,3%. W zdecydowany sposób poprawiło to kondycję finansową Spółdzielni, która obecnie jest stabilna i komfortowa.

 
W jaki sposób spółdzielnia może wpływać na jakość życia mieszkańców?

W pierwszej kolejności dbając o szybkie tempo załatwiania codziennych spraw. Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, system płatności masowych i Internetową Obsługę Kontrahenta.

Dbamy również o to, aby osiedla były czyste i estetyczne. Np. od 2010 roku realizujemy program przebudowy wiat śmietnikowych istniejących od początku istnienia Spółdzielni. Nowa zabudowa nie tylko spełnia wymogi segregacji odpadów, ale ciekawą formą i kolorystyką wkomponowuje się w otoczenie. Wymieniliśmy już 15 z 35 wymagających tego wiat, pozostałe zostaną przebudowane w najbliższym czasie. Duży nacisk kładziemy na dbałość o środowisko. Troszczymy się o tereny zielone, które mają wielkie znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Niestety, czasami musimy dokonywać wycinki drzew, zwłaszcza tych posadzonych bez zgody Spółdzielni zbyt blisko budynków. W zamian, za każdym razem, dokonujemy w ramach rekompensaty przyrodniczej kilkukrotnie liczniejszych nasadzeń zastępczych. Niewątpliwie na komfort życia naszych mieszkańców wpłynęło wykonanie w roku 2016 w całych zasobach Spółdzielni wymiany starych wodomierzy na nowe z systemem zdalnego odczytu. Dzięki temu sczytywanie liczników jest możliwe bez kłopotliwego dla mieszkańców obowiązku ich udostępniania. Wiele takich drobnych elementów składa się na większą wygodę i komfort mieszkańców. Nasze starania zostały docenione w konkursie na Pomorską Nagrodę Jakości, którego kapituła już dwukrotnie (2014, 2017) wyróżniła Spółdzielnię za wdrażanie nowoczesnych metod „Zarządzania przez Jakość”.

Jakie są priorytety Spółdzielni jeśli chodzi o prace remontowe i budowlane?

Systematycznie i długofalowo dbamy o dobrą kondycję naszych prawie stu budynków mieszkalnych - odnawiamy elewacje, wykonujemy hydroizolację i docieplenia ścian fundamentowych. W 2009 roku dociepliliśmy stropodachy w 88 budynkach. W latach 2007-2009 we wszystkich wieżowcach zamontowaliśmy nowoczesne windy. Za nami także termomodernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z budową wysokoparametrowych węzłów centralnego ogrzewania w 19 budynkach mieszkalnych i dwóch obiektach z lokalami użytkowymi. Dzięki temu spadają koszty ogrzewania budynków i korzystania z ciepłej wody. Remont węzłów i wymiana instalacji przyczyniają się nie tylko do racjonalnego gospodarowania energią, ale także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Chcielibyśmy w przyszłości objąć modernizacją sieci i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej także pozostałe budynki mieszkalne i handlowo-usługowe Spółdzielni.

Jednym z naszych priorytetów było też wykonanie w ciągu trzech ostatnich lat kapitalnych remontów naszych największych obiektów handlowych przy ulicy Korzennej 17 i 19 oraz Iwaszkiewicza 1. Stare blaszane pawilony zamieniliśmy na estetyczne i nowoczesne obiekty handlowe dodatkowo zapewniając Spółdzielni, na wiele kolejnych lat, stałe dochody z najmu. Ponadto wykonaliśmy remonty elewacji naszych obiektów handlowych przy ulicy: Tuwima 10, Chwaszczyńskiej 22, Brzechwy 1 i 7 oraz Buraczanej 25. Znaczny wpływ na estetykę osiedla mają remonty chodników, schodów i miejsc postojowych. W ciągu ostatnich ośmiu lat wyremontowaliśmy ponad osiem kilometrów chodników, przez kolejne trzy lata zamierzamy zakończyć projekt remontu chodników w całych zasobach Spółdzielni. Ważnym zadaniem będzie też kontynuowanie remontów pionów wodnych oraz zainstalowanie systemów oddymiania w budynkach wysokich dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W przyszłym roku zakończymy realizację programu malowania 308 klatek schodowych, polegającego na wprowadzeniu spójnej kolorystyki i nowego wykończenia wnętrza, co wyróżnia nas na tle innych Spółdzielni.

Jak wygląda dostępność obiektów spółdzielni dla osób z niepełnosprawnościami?

Do niedawna budynek administracji Spółdzielni przy ulicy Korzennej 15, będący centrum obsługi mieszkańców, nie był przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W lutym tego roku otworzyliśmy na parterze punkt obsługi dla osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji klientów są trzy stanowiska, w których można uzyskać pomoc i załatwić wszystkie sprawy administracyjne. Dodatkowo obok punktu obsługi osób niepełnosprawnych zainstalowaliśmy punkt kasowy oraz oddział Poczty Polskiej SA. Systematycznie usuwamy bariery architektoniczne utrudniające osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po osiedlu i korzystanie z naszych obiektów handlowych. W tym roku wykonaliśmy np. podjazdy do budynku handlowo-usługowego przy ul. Brzechwy 1.

Klub Seniora "Iskierka" działający przy Spółdzielni, który świętował niedawno 25-lecie działalności – czy wspieranie seniorów to ważna działalność spółdzielni?

Klub Seniora „Iskierka” od samego początku istnienia, to znaczy od 1993 r. działa przy Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny. Zarząd Spółdzielni na potrzeby seniorów nieodpłatnie użycza świetlicę wraz z pomieszczeniem socjalnym a Klub w znacznym stopniu utrzymywany jest dzięki dotacjom otrzymywanym od Spółdzielni. Wsparcie dla seniorów jest dla nas ważnym elementem naszej działalności społecznej. Dbanie o seniorów to nasze podziękowanie za ich wieloletnią pracę i wychowanie dzieci i wnucząt.

Chciałbym zaznaczyć, że działalność społeczna, kulturalna i oświatowa Zarządu Spółdzielni jest bardzo szeroka. Przy Spółdzielni aktywnie działa Klub „Amazonek”, również przez nas dofinansowywany. Co roku wspieramy dzieci z ubogich rodzin poprzez przekazywanie dla szkół dotacji na zakup paczek świątecznych. Organizujemy konkursy „Karwiny w kwiatach i zieleni” – na najładniejszy ogródek i balkon, festyny dla dzieci, spotkania z Św. Mikołajem. Wydajemy również własny biuletyn informacyjny, tak aby mieszkańcy byli zawsze  dobrze poinformowani.

Spółdzielnia posiada 19 placów zabaw dla dzieci, a w latach 2013-2014 zbudowała dwie „siłownie zewnętrzne” wyposażone w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży. Planujemy kompleksową modernizację placów zabaw, lecz pełna realizacja tego zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Spółdzielni.

Przedruk z Prasy Dzielnicowej Trójmiasta (Dzielnicowa Karwiny).