Toaleta to nie śmietnik!

 

Czego nie należy wrzucać do toalety?

Właściwa temperatura wody

Jaka powinna być właściwa temperatura ciepłej wody dla użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w obowiązujących przepisach prawnych.

Zgodnie z treścią §28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836), instalacja ciepłej wody użytkowej powinna - w okresie jej użytkowania - zapewniać możliwość dostarczania wody o temperaturze określonej odrębnymi przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

W związku z tym, jeżeli projekt instalacji, według którego instalacja była wybudowana, został sporządzony przed dniem 16.12.2002 r., to właściwym do określenia temperatury wody dostarczanej do budynku jest Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 1994 r. (Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46), które w § 120 ust. 1 wskazywało, iż instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpania wody temperatury co najmniej 45°C, lecz nie wyższej niż 55°C.

Z kolei dla budynków zaprojektowanych i powstałych po dniu 16.12.2002 r., kwestię właściwej temperatury ciepłej wody użytkowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422), zgodnie z którym instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

(Treść powyższej informacji została opracowana na podstawie opinii prawnej z dnia 16.05.2019 r., sporządzonej na potrzeby Spółdzielni przez kancelarię prawną.)

Wentylacja - zasada działania

Warunkiem koniecznym zapewnienia prawidłowego działania wentylacji jest właściwe rozwiązanie doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Tradycyjnie przyjmowane jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego przez okna ze skrzydłem uchylno–rozwieralnym. Zmiany w sposobie wprowadzania oszczędności związanych z ogrzewaniem spowodowały znaczne ograniczenie wietrzenia mieszkań przez otwieranie okien.

W konsekwencji: bez drogi napływu, świeże powietrze nie dostaje się do mieszkania nawet wtedy gdy znajdują się kratki zamontowane na przewodach wentylacyjnych w kuchni i łazience co powoduje, że:

 • jakość powietrza szybko pogarsza się ze wzrostem wydzielanego dwutlenku węgla,
 • niepożądane zapachy: zarówno oddychanie, pocenie się jak i czynniki związane z gotowaniem, myciem i toaletą szybko zanieczyszczają powietrze wpływając na znaczne poczucie dyskomfortu i zmęczenie użytkownika lokalu,
 • nadmiar wilgoci w powietrzu kondensuje się stwarzając niebezpieczne zawilgocenie ścian i okien a nawet występowanie grzybów pleśniowych w najzimniejszych częściach mieszkania (tzw. mostkach termicznych).

Jedynym sposobem prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. W przypadku szczelnych okien i braku urządzeń służących do tego celu (nawiewniki nadszybowe) należy okresowo lub na stałe rozszczelniać okna skrzydłem uchylno–rozwieralnym. Zalecany jest montaż nawiewników higrosterowanych – nawet przy szczelnie zamkniętych oknach uzyskamy odpowiedni nawiew świeżego powietrza do mieszkania. Nawiewniki nie wychładzają pomieszczeń dzięki automatycznej reakcji na warunki wewnątrz mieszkania. Należy zapewnić też drogę przepływu powietrza wewnątrz mieszkania pozostawiając szczeliny pomiędzy drzwiami wewnętrznymi a podłogą.

Pamiętajmy, że tylko tyle powietrza wydostanie się z mieszkania, ile wcześniej do niego wpuścimy. 

Gdy zauważysz pożar/dym lub poczujesz swąd spalenizny

 

 • zadzwoń do Straży Pożarnej pod numer 998 lub 112,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów i Spółdzielnię,
 • staraj się zejść piętro poniżej piętra, na którym zlokalizowałeś zagrożenie lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj, że dym unosi się do góry,
 • nie korzystaj z windy,
 • nie otwieraj drzwi, przez które wydobywa się dym,
 • staraj się nie wdychać dymu, najlepiej zasłoń usta mokrą tkaniną,
 • poruszaj się w pozycji pochylonej,
 • jeśli nie możesz dotrzeć do drzwi wyjściowych przejdź do pomieszczenia (z oknem) jeszcze nie ogarniętego pożarem.